ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองข่า หมู่ที่ ๗ บ้านคำเจริญ ตำบลขี้เหล็ก
10 มิ.ย. 2020 02:40:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ขี้เหล็ก 360
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองข่า หมู่ที่ ๗ บ้านคำเจริญ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่หนูแดง นายสังเวียน (เสริมผิวถนน) หมู่ที่ ๗ บ้านคำเจริญ ตำบลขี้เหล็ก
10 มิ.ย. 2020 02:35:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ขี้เหล็ก 273
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่หนูแดง นายสังเวียน (เสริมผิวถนน) หมู่ที่ ๗ บ้านคำเจริญ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิ...
าคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์กาบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
8 มิ.ย. 2020 02:45:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ขี้เหล็ก 312
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์กาบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๘๗๑.๖๙ บาท...
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างกองทุนหมู่บ้านข้างที่สาธารณะดอนโกทา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตอแก้ว ตำบลขี้เหล็ก
10 พ.ค. 2020 02:50:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ขี้เหล็ก 242
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างกองทุนหมู่บ้านข้างที่สาธารณะดอนโกทา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตอแก้ว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP