ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลขี้เหล็ก

      องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เดิมเป็นสภาตำบลขี้เหล็ก จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539

      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,000 ไร่

 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก