ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34000
045-200472
E-Mail: [email protected], [email protected]
นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โทร.085-3047821
นางอังคณา โสมเกษตรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โทร.085-1058359
นายพิทักษ์ ทุมยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โทร.099-8751995
นางรัศมี สุทธิธรรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โทร.080-002779
นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โทร.085-4991963
นางพรจิตย์ แสงสุวรรณดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โทร.087-2492554

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP