องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำข้อมูลผังโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่ผู้สนใจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน