วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"โครงสร้างพื้นฐานดี พัฒนาคนให้มีคุณภาพทุกด้าน ประสานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

  • - การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการค้าชายแดน
  • - ส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์
  • - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง การสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
  • - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

  1. 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการค้าชายแดน
  2. 2. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์
  3. 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง การสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
  4. 4. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน