อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด อบต.

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

              ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างงานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน   ดังนี้

(1) งานบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย

- งานธุรการ สารบรรณ

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

- งานกิจการสภา

- งานการเลือกตั้ง

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริมการเกษตร

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการใด   

(2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ประกอบด้วย

 - งานแผนงานและงบประมาณ

 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - งานนโยบายและแผน

 - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

 - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

- งานวิจัยและประเมินผล

- งานวิเทศสัมพันธ์

- งานงบประมาณและเงินอุดหนุน

- งานตรวจติดตามและประเมินผล

(3) งานการเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย

 - งานบริหารงานบุคคล

 - งานพัฒนาบุคลากร

 - งานแผนอัตรากำลัง

- งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

 (4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย