ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรีนยการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรีนยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง อุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
  3. ทางโทรศัพท์ 045-200472 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP