การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
1 มี.ค. 2022 06:30:00 การจัดการองค์ความรู้ (KM) อบต.ขี้เหล็ก 232
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.สอนวิชา...
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )
1 ธ.ค. 2021 05:55:00 การจัดการองค์ความรู้ (KM) อบต.ขี้เหล็ก 232
ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM)       การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1 ก.ย. 2020 06:40:00 การจัดการองค์ความรู้ (KM) อบต.ขี้เหล็ก 220
 ข้อมูลข่าวสาร คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่ง เรื่องใดโดยในความหมายนี้เน้นที่การสื่อความหมายเป็นหลัก มิได้เน้นที่รูปร่างหรือรูปแบบของความเป็นข้อมูลข่าวส...
ศูนย์บริการร่วม
1 ก.ย. 2020 06:35:00 การจัดการองค์ความรู้ (KM) อบต.ขี้เหล็ก 221
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP