อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

               งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน ดังนี้

(1) งานก่อสร้าง ประกอบด้วย
        - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
        - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
        - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
        - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
(2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร   ประกอบด้วย
        - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์
        - งานวิศวกรรม
        - งานประเมินราคา
        - งานควบคุมการก่อสร้าง
        - งานออกแบบ
 (3) งานสาธารณูปโภค   ประกอบด้วย
        - งานสาธารณูปโภค
        - งานกิจการประปา
        - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
        - งานระบายน้ำ
        - งานภารกิจถ่ายโอน (สถานีสูบน้ำ)
(4) งานผังเมือง  ประกอบด้วย
        -  งานผังเมือง
        -  งานสำรวจและแผนที่
        -  งานวางผังพัฒนาเมือง
        -  งานควบคุมทางผังเมือง