ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองข่า หมู่ที่ ๗ บ้านคำเจริญ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๗๓๐.๑๑ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๗๓๐.๑๑ บาท