ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์กาบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๘๗๑.๖๙ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๘๗๑.๖๙ บาท